Mahabharatam-Telugu

 1. Adiparvam
 2. Sabhaparvam
 3. Aranyaparvam
 4. Viraatparvam
 5. Udyogaparvam
 6. Bheeshmaparvam
 7. Dronaparvam
 8. Karnaparvam
 9. Salyaparvam
 10. Souptikaparvam
 11. Streeparvam
 12. Shantiparvam
 13. Aanusasanika_parvam
 14. Aswamedha_parvam
 15. Asrama Vasa_parvam
 16. Mousala_parvam
 17. Maha prasthana_parvam
 18. Swargarohana_parvam
 19. Upa Samharam

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *